ประเภทการเดินทาง/
CTA Plan
: รายเที่ยว/Trip 
วันที่เดินทางไป/
Departure*
: Calendar
วันที่เดินทางกลับ/
Arrival*
: Calendar
ไป/To* :
จำนวนผู้เดินทาง/
Number of Insured*
:

 

(C) 2013 Bangkok Insurance Public Company Limited