บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด 0 2285 8888
ไทย|English
ชำระเบี้ยประกันภัย
อู่ในสัญญา/ศูนย์ซ่อมฯ
รายชื่อโรงพยาบาล
สมัครงาน
ตัวแทน/นายหน้า
ติดต่อเรา
   

 
 
วิธีปฏิบัติในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

กรณีขนส่งระหว่างประเทศ โดยทางเรือ ทางอากาศ หรือทางไปรษณีย์
1. ตรวจสอบสภาพหีบห่อภายนอกของสินค้าทันทีก่อนรับมอบสินค้าทุกครั้ง
2. หากพบสิ่งผิดปกติ เช่น สินค้าเสียหาย/สูญหาย ให้ขอเอกสารหลักฐานระบุความเสียหายหรือทำเป็น หมายเหตุลงในใบรับสินค้าจากผู้ขนส่งสินค้า
3. กรณีขนส่งด้วยตู้ลำเลียง (Container) ต้องตรวจดูว่า สภาพตู้ลำเลียงมีร่องรอยความเสียหายหรือไม่ เช่น แตก รั่ว เปียกน้ำ และ Seal มีสภาพเรียบร้อยและหมายเลขถูกต้องตามที่ระบุในใบตราส่งหรือไม่ ถ้ามีการเสียหาย/สูญหาย หรือเป็น Seal อื่นต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
4. ยื่นหนังสือเรียกร้องให้ผู้ขนส่ง/ผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทันที
5. กรณีที่ไม่พบความเสียหายขณะรับมอบ แต่พบในภายหลัง ต้องทำหนังสือแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ภายใน 3 วัน นับจากวันรับมอบสินค้า
6. กรณีพบสินค้าเสียหาย/สูญหาย รีบแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบทันที
 
เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
1. ต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัย
2. ใบกำกับสินค้าและใบรายการบรรจุหีบห่อ (Invoice & Packing List)
3. ต้นฉบับหรือคู่ฉบับ ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading or Master Airway Bill)
4. เอกสารหลักฐานแสดงความเสียหาย เช่น Wharf Survey Note, Damage Cargo List เป็นต้น
5. สำเนาหนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับขนสินค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นต่อบริษัท โดยระบุรายละเอียดความเสียหาย และมูลค่าความเสียหายที่แท้จริง
6. หนังสือเรียกร้องของท่าน (Claim Bill)

กรณีการขนส่งภายในประเทศ (ทางบก)
1. ตรวจสอบสภาพของสินค้าว่า เสียหายหรือสูญหาย หรือไม่ หากพบว่า มีความเสียหาย ให้เขียนกำกับในใบรับสินค้าว่า รับมาในสภาพที่ชำรุดเสียหาย โดยระบุรายละเอียดของจำนวนและสภาพสินค้าที่เสียหายตามความเป็นจริง ก่อนลงชื่อในใบรับสินค้านั้น และให้คนขับรถขนส่งสินค้าลงชื่อรับทราบ พร้อมถ่ายสำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และลงลายมือชื่อรับรอง
2. ในกรณีที่รถบรรทุกสินค้าที่เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ ทำให้สินค้าได้รับความเสียหาย ท่านจะต้องแจ้งผู้รับขนส่ง สินค้าจัดส่งเอกสารให้กับท่าน เพื่อประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ดังนี้
 
2.1 กรณีที่รถบรรทุกสินค้าประสบอุบัติเหตุ โดยไม่มีคู่กรณี เช่น รถพลิกคว่ำ ท่านต้องขอใบรายงานประจำวัน (ปจว.) จากสถานีตำรวจ
2.2 กรณีที่รถบรรทุกสินค้าประสบอุบัติเหตุ โดยมีคู่กรณีควรปฏิบัติดังต่อไปนี้
  กรณีที่ตกลงกับคู่กรณีได้ และคู่กรณีเป็นฝ่ายผิด
  เอกสารที่ต้องขอจากผู้ขนส่งคือ หนังสือแสดงความรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุครั้งนี้ สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของคู่กรณีพร้อมลงลายมือชื่อรับรอง และระบุความเสียหาย และลงชื่อกำกับ
  กรณีที่ตกลงกันไม่ได้
  ท่านควรขอเอกสารใบรายงานประจำวัน (ปจว.) จากสถานีตำรวจที่ระบุความเห็นของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุนี้
 
เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
1. ต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัย
2. ใบส่งของจากผู้รับขนส่ง และ/หรือใบกำกับสินค้า หรือใบส่งมอบอื่นๆ ที่เป็นมาตรฐานต้นฉบับ
3. สำเนารายงานประจำวันจากสถานีตำรวจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หรือเอกสารที่แสดงความรับผิดของผู้รับขนส่ง หรือคู่กรณีสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
4. สำเนาทะเบียนรถ สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของรถยนต์คันที่เกิดอุบัติเหตุ และคันคู่กรณี
5. ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินของผู้รับขนส่ง และสัญญาว่าจ้างการขนส่ง
6. หนังสือเรียกร้องค่าเสียหาย ซึ่งมีการระบุจำนวนความเสียหาย
7. สำเนาหนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับขนส่ง พร้อมหนังสือตอบรับของผู้รับขนส่ง สำหรับความรับผิดชอบที่เกิดขึ้น

ย้อนกลับ
 
 

 Now we' re on FACEBOOK Now we' re on TWITTER Now we' re on YOUTUBE                      

สินค้าประกันภัย
| เคลม | นักลงทุนสัมพันธ์ | บริษัทของเรา | กิจกรรมเพื่อสังคม | ติดต่อเรา | หน้าหลัก
การประกันภัย : ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันอุบัติเหตุ | ประกันมะเร็ง | ประกันสุขภาพ | ประกันเดินทาง | ประกันบ้าน


 © 2010 Bangkokinsurance.com
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการรักษาความปลอดภัย