บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด 0 2285 8888
ชำระเบี้ยประกันภัย
อู่ในสัญญา/ศูนย์ซ่อมฯ
รายชื่อโรงพยาบาล
สมัครงาน
ตัวแทน/นายหน้า
ติดต่อเรา
เบอร์โทรฉุกเฉิน
บริการรับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์
 
 

ข้อแนะนำในการแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์

วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์
1. กรุณาโทรศัพท์แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที
กรณีแจ้งเป็นหลักฐานให้จดหมายเลขรับแจ้ง ไว้เพื่อความสะดวกในการติดต่อภายหลัง
2. รายละเอียดที่ต้องแจ้ง
 
ทะเบียนรถ ยี่ห้อ สี หมายเลขกรมธรรม์
เบอร์โทรศัพท์ของผู้ขับขี่ สถานที่เกิดเหตุ หรือบริเวณที่เห็นได้ง่าย
ลักษณะการเกิดเหตุ
3. หลังจากโทรศัพท์แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบแล้ว กรุณา้รอ ณ ที่เกิดเหตุ โดยปฏิบัติิตามคำแนะนำเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ
4. ไม่ควรเคลื่อนย้ายรถ เว้นแต่
 
มีเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการ ในกรณีที่รู้ว่าเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดแน่นอน พร้อมมีหลักฐานประกอบ
หากมีการเคลื่อนย้ายรถ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
5. ไม่ควรตกลงชดใช้ค่าเสียหาย เมื่อไม่แน่ใจในลักษณะอุบัติเหตุ
6. กรณีมีผู้บาดเจ็บ ให้ช่วยเหลือนำส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด และแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
7. ท่านสามารถนำรถเข้าซ่อมกับศูนย์ซ่อมมาตรฐาน (อู่ในสัญญา) ของบริษัทฯ หรือศูนย์ซ่อมตัวแทนจำหน่ายตามที่ท่านสะดวก


กรณีที่เป็นฝ่ายผิด
1. กรุณาอย่าหลบหนี เพราะท่านอาจไม่ใช่ผู้กระทำผิด
การหลบหนีอาจเป็นเหตุทำให้ต้องโทษในคดีอาญาเพิ่มขึ้น
2. ควรแยกรถเพื่อมิให้กีดขวางการจราจร
3. ถ้าไม่สามารถติดต่อบริษัทฯ อาจดำเนินการ โดย
 
นัดหมายกับคู่กรณีภายหลัง
ทำบันทึกยอมรับผิดให้คู่กรณีติดต่อบริษัทฯ หลังจากท่านได้แจ้งอุบัติเหตุครั้งนี้ให้บริษัทฯทราบแล้ว หรือให้นำบันทึกยอมรับผิดติดต่อประกันภัยของตน
แลกแบบฟอร์ม “ชนแล้วแยกแลกใบเคลม” ต่อจากนั้นรีบติดต่อเจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุเพื่อลงนามรับผิดชอบคู่กรณี
การทำบันทึกยอมรับผิด
ควรมีรายละเอียดดังนี้ (อาจเป็นแบบฟอร์ม ซึ่งเขียนขึ้นเองได้)
1. ชื่อ-นามสกุล ของฝ่ายผิด
2. ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โดยชัดเจนและสามารถติดต่อได้
3. วันที่ สถานที่เกิดเหตุ
4. ทะเบียนรถคันที่เป็นฝ่ายผิด และคันที่เป็นฝ่ายถูก
5. ข้อความที่ระบุว่ายอมรับผิด และรายละเอียดความเสียหาย
6. ลงลายมือชื่อพร้อมพยาน กรณีเป็นนามบัตร ต้องมีชื่อกำกับ


กรณีเป็นฝ่ายถูก
1. ถ้าคู่กรณีไม่ยอมรับผิดให้จดยี่ห้อรถ ทะเบียนรถคู่กรณีไว้ก่อน จากนั้นโทรศัพท์แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
2. ไม่ควรแยกรถจนกว่าคู่กรณียอมรับผิด และมีหลักฐานให้ เช่น บันทึกยอมรับผิด หรือแบบฟอร์มชนแล้วแยกแลกใบเคลม
3. หากถ้าคู่กรณีหลบหนีให้แจ้งตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวัน โดยระบุรายละเอียดคู่กรณีให้มากที่สุด
4. กรณีทรัพย์สินบนรถเสียหาย ต้องลงบันทึกประจำวันทุกครั้ง เพราะท่านต้องเรียกร้องความเสียหายกับคู่กรณีเองโดยตรง

กรณีมีผู้บาดเจ็บ
1. ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผิด หรือฝ่ายถูก ให้รีบนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที
2. ถ้าผู้บาดเจ็บไปสถานพยาบาลเอง หรือมีผู้นำส่งควรแจ้งให้บริษัทฯทราบว่า จะนัดหมายพบกันที่ใด
3. ให้คู่กรณีใช้สิทธิเบิกตามกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. ก่อน
4. ถ้ามีการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

การจ่ายค่าสินไหมทดแทนรถยนต์
1. จ่ายเป็นเงินสด ไม่เกิน 10,000 บาท : ภายใน 20 นาที
2. จ่ายเป็นเช็คหรือโอนเข้าบัญชี : ภายใน 3 วันทำการ

ย้อนกลับ