บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด 0 2285 8888
ไทย|English  
ชำระเบี้ยประกันภัย
อู่ในสัญญา/ศูนย์ซ่อมฯ
รายชื่อโรงพยาบาล
สมัครงาน
ตัวแทน/นายหน้า
ติดต่อเรา
   
 
 

นโยบายการรักษาความปลอดภัย

     บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) มีนโยบายในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่เข้าทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
     เพื่อเสริมสร้างความเชื่อถือของลูกค้า บริษัทฯ จึงได้กำหนดและคงไว้ซึ่งมาตรฐานและขั้นตอนการดำเนินงานที่เข้มงวด เพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต

2. การรวบรวมและเก็บรักษาไว้ซึ่งข้อมูลลูกค้า
     ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลลูกค้าที่จำเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ลูกค้าใช้ผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า รวมทั้งเพื่อสร้างสรรค์และปรับปรุงบริการของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ เข้าใจความต้องการของลูกค้า และสามารถคิดค้นพัฒนาบริการของบริษัทฯ ให้เป็นที่พอใจแก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

     บริษัทฯ อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อเหตุผลทางธุรกิจบางประการ และบริษัทฯ ยินดีชี้แจงเหตุผลเหล่านั้นแก่ท่านเมื่อมีการร้องขอ

     สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่รวบรวมไว้นั้นโปรดคลิกไปดูที่ ข้อ 6

3. การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล
     บริษัทฯ ได้จัดสรร เงิน เวลา และบุคลากรเป็นจำนวนมากเพื่อจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน ทั้งในด้านเทคโนโลยีและกระบวนการ เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลที่เป็นความลับ และเพื่อให้มั่นใจได้ว่า เว็บไซต์ของบริษัทฯ มีการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสูง

     บริษัทฯ มีการปรับปรุงและทดสอบระบบเทคโนโลยีการป้องกันข้อมูลของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับลูกค้า อย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลของบริษัทฯ นั้นน่าเชื่อถือ

4. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
     บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ ว่าเป็นของท่านแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่
     ก) บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน
     ข) การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์
     ค) การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

     บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สาม เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดของสินค้าอื่น ที่ไม่ใช่บริการประกันภัย

5. การยอมรับนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความลับของลูกค้า ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว
     เอกสารฉบับนี้เป็นนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และความลับของลูกค้าฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ซึ่งจะแทนที่นโยบายฯ ฉบับเดิม ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้น (ถ้ามี) และในอนาคตบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงข้อความในนโยบายดังกล่าวโดยจะเผยแพร่ให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์นี้

6.รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่รวบรวมไว้

     การค้นดูข้อมูลในเว็บไซต์ (Browsing)
     ทุกครั้งที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเพื่ออ่าน ค้นหา ดาวน์โหลดข้อมูล หรือวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม ระบบจะทำการบันทึกวันที่และเวลาที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ ระบุหน้าที่ท่านเข้าชม และข้อมูลที่ท่านดาวน์โหลด

     เครื่องมือบนเว็บไซต์และใบสมัคร
     บริษัทฯ ได้จัดหรือกำลังดำเนินการให้มีเครื่องมืออำนวยความสะดวก เพื่อให้ลูกค้าใช้ทำรายการบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น การคำนวณตัวเลข เบี้ยประกันภัย และใบสมัคร ใบคำขอ ที่ท่านสามารถพิมพ์ออกมาได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

     โดยทั่วไป บริษัทฯ ไม่ได้บันทึกข้อมูลขณะที่ท่านใช้เครื่องมือเหล่านี้ ยกเว้นเครื่องมือบางอย่างที่ให้ท่านป้อนข้อมูลไว้ก่อนและสามารถเรียกดูได้อีกในภายหลัง ในกรณีดังกล่าวระบบจะเก็บข้อมูลเพื่อความสะดวกของท่านเอง แต่บริษัทฯ จะไม่ใช้ข้อมูลเหล่านั้น

     หากท่านกรอกข้อมูลในใบสมัคร หรือใบคำขอ บนจอคอมพิวเตอร์จนเสร็จแต่มิได้คลิก “ส่ง” บริษัทฯ จะไม่ได้รับข้อมูลดังกล่าว และระบบของบริษัทฯ ก็จะไม่ได้ทำการบันทึกข้อมูลนั้น ๆ และหากท่านคลิก “ยกเลิก” หรือ “ออกจากระบบ” ระบบจะทำการลบข้อมูลที่ท่านพิมพ์เข้าไปก่อนหน้านี้ทิ้ง เมื่อท่านได้กรอกข้อมูลแล้วหากท่านเลือกที่จะระงับการส่งใบสมัครไว้ชั่วคราว ข้อมูลที่ท่านกรอกนั้นจะได้รับการบันทึกไว้ในระบบ ซึ่งท่านสามารถดึงกลับมาใหม่ได้ บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใด ๆ กับใบสมัครที่ท่านระงับการส่ง

     การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ
     เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือองค์กร หรือสถาบันอื่น ๆ ในกรณีที่เว็บไซต์ดังกล่าว รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่าน บริษัทฯ ก็อาจจะทำการเก็บรวมรวมข้อมูลเดียวกันนั้น ตามที่บริษัทฯ ได้ตกลงกับบริษัทเจ้าของเว็บไซต์ดังกล่าวได้ด้วย ทั้งนี้ ขอให้ท่านได้โปรดอ่านและศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซด์ที่เชี่ยมโยงนั้นด้วย


 

 Now we' re on FACEBOOK Now we' re on TWITTER Now we' re on YOUTUBE Available on the App Store                     

สินค้าประกันภัย
| เคลม | นักลงทุนสัมพันธ์ | บริษัทของเรา | กิจกรรมเพื่อสังคม | ติดต่อเรา | หน้าหลัก
การประกันภัย : ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันอุบัติเหตุ | ประกันมะเร็ง | ประกันสุขภาพ | ประกันเดินทาง | ประกันบ้าน


 © 2010 Bangkokinsurance.com
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการรักษาความปลอดภัย