บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด 0 2285 8888
 
ชำระเบี้ยประกันภัย
อู่ในสัญญา/ศูนย์ซ่อมฯ
รายชื่อโรงพยาบาล
สมัครงาน
ตัวแทน/นายหน้า
ติดต่อเรา
   
 
 
ท่านกำลังอยู่ที่
ประกันภัยอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
Happy 45+
อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับองค์กร
 
+ ดูประกันภัยทั้งหมด


ซื้อประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
  รู้จักประกันภัยอุบัติเหตุ
  กลับสู่หน้าสินค้า

สมัครทำประกันภัย   

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลกับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ความคุ้มครองที่ท่านจะได้รับ เมื่อซื้อประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกับเรา กรุงเทพประกันภัย

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 1 – 65 ปี บริบูรณ์ (ต่ออายุถึง 65 ปี)
อาชีพที่ยกเว้น เช่น พนักงานส่งเอกสาร พนักงานส่งของ พนักงานเก็บเงิน จักรยานยนต์รับจ้าง คนงานก่อสร้าง กรรมกรชาวประมง พนักงานดับเพลิง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ช่าง คนขับรถ หรือผู้ที่มีลักษณะงานในที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง เป็นต้น

เงื่อนไขการรับประกันภัย
  1. รายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์ จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
  2. การพิจารณารับประกันภัยจะเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  3. เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย ทั้งนี้หากบริษัทฯ ตรวจสอบเอกสารภายหลังแล้วพบว่าไม่ตรงกับข้อมูลที่กรอกในเว็บไซต์ หรือเงื่อนไขที่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนการรับประกันภัย บริษัทฯ สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ได้
  4. กรณีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย
    • กรณีทีผู้เอาประกันภัยไม่มีการเคลมเกิดขึ้นภายในปีกรมธรรม์เดิมอัตราเบี้ยประกันภัยจะคงที่ หรือเป็นไปตามแผนประกันภัยเดิม
    • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีการเคลมเกิดขึ้นภายในปีกรมธรรม์เดิม บริษัทฯ อาจจะมีการพิจารณาปรับเบี้ยประกันภัย หรือจะมีการพิจารณาการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยเป็นกรณีไป

หน่วย : บาท
แผนความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยรายปี
ความคุ้มครอง แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจาก
      - อุบัติเหตุทั่วไป
      - การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
      - การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์


200,000
200,000
100,000


400,000
400,000
200,000


600,000
500,000
300,000


800,000
500,000
400,000


1,000,000
500,000
500,000
2. ค่ารักษาพยาบาล
      - อุบัติเหตุทั่วไป
      - การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
      - การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
20,000 40,000 60,000 80,000 100,000
3. ค่าปลงศพ
      - อุบัติเหตุทั่วไป
      - การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
      - การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
เบี้ยประกันภัย
(กรุณาเลือกแผนความคุ้มครอง)
610 1,080 1,540 1,990 2,430
 

Now we' re on FACEBOOK Now we' re on TWITTER Now we' re on YOUTUBE Available on the App Store Android App on  Google Play
Partner Link :  BKI Med Claim     BKI Link :  BKI Staff

สินค้าประกันภัย
| เคลม | นักลงทุนสัมพันธ์ | บริษัทของเรา | กิจกรรมเพื่อสังคม | ติดต่อเรา | หน้าหลัก กรุงเทพประกันภัย
ประกันออนไลน์ : ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันอุบัติเหตุ | ประกันมะเร็ง | ประกันสุขภาพ | ประกันเดินทาง | ประกันบ้าน | คู่มือการใช้งาน BKI iCare Application


 © 2010 Bangkokinsurance.com
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการรักษาความปลอดภัย