บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด 0 2285 8888
ไทย|English
ชำระเบี้ยประกันภัย
อู่ในสัญญา/ศูนย์ซ่อมฯ
รายชื่อโรงพยาบาล
สมัครงาน
ตัวแทน/นายหน้า
ติดต่อเรา
เบอร์โทรฉุกเฉิน

 
 
 
ท่านกำลังอยู่ที่
ประกันภัยอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
Happy 45+
อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับองค์กร
 
+ ดูประกันภัยทั้งหมด
ทำประกันอุบัติเหตุ
ประกันอุบัติเหตุ ทำประกันอุบัติเหตุ

  ทำประกันอุบัติเหตุ รู้จักประกันภัยอุบัติเหตุ
  ประกันอุบัติเหตุ กลับสู่หน้าสินค้า

ประกันอุบัติเหตุ ความคุ้มครองพิเศษ เพื่อคนพิเศษเช่นคุณ

ที่ไหน เมื่อไหร่ อุ่นใจได้เสมอ
ตลอด 24 ชั่วโมง... ทุกที่ ทั่วโลก
ด้วย ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จาก กรุงเทพประกันภัย

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มุ่งบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน กรณีที่ผู้ทำประกันอุบัติเหตุเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บอันเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย ด้วยความคุ้มครองของการทำประกันอุบัติเหตุที่ครอบคลุมตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าอยู่ในขณะทำงาน พักผ่อน ระหว่างเดินทางหรือท่องเที่ยวทั่วโลก

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
  1. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 1 – 65 ปี บริบูรณ์ (ต่ออายุถึง 65 ปี)
  2. อาชีพที่ยกเว้น เช่น พนักงานส่งเอกสาร พนักงานส่งของ พนักงานเก็บเงิน จักรยานยนต์รับจ้าง คนงานก่อสร้าง กรรมกรชาวประมง พนักงานดับเพลิง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ช่าง คนขับรถ หรือผู้ที่มีลักษณะงานในที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง เป็นต้น
เงื่อนไขการรับประกันภัย
  1. รายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์ จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
  2. การพิจารณารับประกันภัยจะเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  3. เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย ทั้งนี้หากบริษัทฯ ตรวจสอบเอกสารภายหลังแล้วพบว่าไม่ตรงกับข้อมูลที่กรอกในเว็บไซต์ หรือเงื่อนไขที่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนการรับประกันภัย บริษัทฯ สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ได้
  4. กรณีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย
    • กรณีทีผู้เอาประกันภัยไม่มีการเคลมเกิดขึ้นภายในปีกรมธรรม์เดิมอัตราเบี้ยประกันภัยจะคงที่ หรือเป็นไปตามแผนประกันภัยเดิม
    • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีการเคลมเกิดขึ้นภายในปีกรมธรรม์เดิม บริษัทฯ อาจจะมีการพิจารณาปรับเบี้ยประกันภัย หรือจะมีการพิจารณาการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยเป็นกรณีไป
หน่วย : บาท
แผนความคุ้มครองและเบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลรายปี
ความคุ้มครอง
แผนที่ 1
แผนที่ 2
แผนที่ 3
แผนที่ 4
แผนที่ 5
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา  
    หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจาก  
    - อุบัติเหตุทั่วไป
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
    - การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
200,000
400,000
500,000
500,000
500,000
    - การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
2. ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจาก
    - อุบัติเหตุทั่วไป
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
    - การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
    - การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
3. ค่าปลงศพ เนื่องจาก  
    - อุบัติเหตุทั่วไป
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
    - การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
    - การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
เบี้ยประกันภัย (รายปี)
(กรุณาเลือกแผนความคุ้มครอง)
610
1,080
1,540
1,990
2,430

ประกันมะเร็ง ซื้อประกันภัยอุบัติเหตุ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีมพัฒนาลูกค้ารายย่อย
โทร 0 2285 8585 หรือ e-mail

 

 Now we' re on FACEBOOK Now we' re on TWITTER Now we' re on YOUTUBE Available on the App Store                     

สินค้าประกันภัย
| เคลม | นักลงทุนสัมพันธ์ | บริษัทของเรา | กิจกรรมเพื่อสังคม | ติดต่อเรา | หน้าหลัก
การประกันภัย : ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันอุบัติเหตุ | ประกันมะเร็ง | ประกันสุขภาพ | ประกันเดินทาง | ประกันบ้าน


 © 2010 Bangkokinsurance.com
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการรักษาความปลอดภัย