คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
- ผู้เอาประกันจะต้องมีอายุระหว่าง 1 - 75 ปี
- เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี เดินทางร่วมกับบิดา หรือมารดา ให้ความคุ้มครองโดยไม่คิดเบี้ยประกันภัยเพิ่ม

หมายเหตุ.-
 1. เดินทางในกลุ่มเชงเก้น เลือก "Schengen, Worldwide"
 2. เดินทางหลายประเทศ เลือก "Worldwide"
 3. รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 4. ในกรณีที่ภัยธรรมชาติได้เกิดอยู่ก่อนแล้ว กรมธรรม์ประกันภัยจะไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น หรือสืบเนื่องจากภัยธรรมชาตินั้น ๆ
 5. ระยะเวลาความคุ้มครองจะเริ่มต้นตามที่ระบุในกรมธรรม์ โดยนับจากการที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากสถานที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงาน เพื่อเดินทางตรงไปยังต่างประเทศ และสิ้นสุดเมื่อกลับถึงที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงาน หรือสิ้นสุดตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน โดยคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่อการเดินทาง 1 ครั้ง
  และสำหรับแผนคุ้มครองบุคคล (Personal Plan) คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 180 วัน ต่อการเดินทาง 1 ครั้ง
 6. ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศได้ 1 ฉบับต่อการเดินทาง 1 ครั้ง
 7. การซื้อกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ผู้เอาประกันภัยจะต้องอยู่ในประเทศไทย และซื้อกรมธรรม์ก่อนการเดินทาง ทั้งนี้วันคุ้มครอง และวันเดินทางจะต้องเป็นวันเดียวกัน
 8. การขอยกเลิกกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนวันเริ่มเดินทาง 3 วันทำการ โดยบริษัทฯ จะคืนค่าเบี้ยประกันภัย และหักค่าดำเนินการจำนวน 200 บาท ต่อกรมธรรม์ 1 ฉบับ
 9. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ จะไม่คุ้มครองค่ารักษาโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย
 10. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ผู้เอาประกันภัยจะต้องสำรองเงินจ่ายล่วงหน้า โดยสามารถนำใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ ฉบับภาษาอังกฤษ มาดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ที่บริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเป็นสกุลเงินบาท โดยจะเทียบตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารักษาพยาบาล